Polityka Społeczna


To był dobry rok dla pracy

Dodano: 20 lutego 2018

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dziś bardzo dobra, co powoduje, że dystans Polski do średniej w UE w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na rynku z roku na rok jest coraz mniejszy.Systematycznie rośnie zatrudnienie i spada bezrobocie.

Liczba pracujących w III kw. 2017 r. wyniosła 16,5 mln czyli była o 244 tys. wyższa niż rok wcześniej i o 276 tys. wyższa niż dwa lata wstecz. Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 2017 r. 6 064,8 tys. i  było wyższe o 4,6% w porównaniu do grudnia 2016 roku.

Stopa bezrobocia w Polsce od kilku już lat pozostaje niższa od średniej w UE (28). Trzeba pamiętać, że w latach 2004-2006 byliśmy krajem o najwyższym wskaźniku bezrobocia w UE, dziś jesteśmy jednym z krajów o najniższej jego wartości. Według danych publikowanych przez EUROSTAT za listopad 2017 r. stopa bezrobocia w Polsce (dla osób w wieku 15-74 lata) wyniosła 4,5% wobec 7,3% w UE (28).

Korzystne zmiany na rynku pracy obrazują również dane dotyczące rejestrowanego bezrobocia. Rok 2017 jest czwartym z kolei, w którym poziom bezrobocia rejestrowanego zmniejsza się.

Coraz mniej bezrobotnych

W końcu 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła 1 081,7 tys. i w okresie roku spadła o 253,4 tys. osób, tj. o 19%. W 2016 roku liczba bezrobotnych spadła o 228,2  tys. osób, tj. o 14,6%. Oznacza to, że tempo spadku liczby bezrobotnych w 2017 roku było silniejsze.

Wskaźnik bezrobocia w końcu 2017 roku osiągnął poziom 6,6%, czyli był o 1,6 pkt. proc. niższy niż w końcu 2016 roku. Od 1991 roku jest to najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku.

Grudniowa stopa bezrobocia (6,6%) była o 1,4 punktu procentowego niższa od tej przyjętejw założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017 (8,0%).W założeniach do ustawy budżetowej na 2018 r. zaprognozowano wskaźnik bezrobocia w końcu 2018 roku na poziomie 6,4%.

Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2017 roku w porównaniu do roku ubiegłego było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w dynamice wzrostu PKB, która była silniejsza niż w 2016 roku. Z danych GUS wynika, że w 2017 roku PKB (niewyrównany sezonowo) wzrósł w porównaniu do analogicznego kwartału 2016 roku odpowiednio:

– w I kwartale 2017 r. o 4,1%;

–  w II kwartale 2017 r. o 4,0%;

– w III kwartale 2017 r. o 4,9%;

– w IV kwartale 2017 r. o 5,1%.

Utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na wzrost liczby ofert pracy w skali roku.

W całym 2017 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 695,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 200,3 tys. (o 13,4%) więcej niż w 2016 roku (1 494,9 tys.)i o ok. 2-krotnie więcej niż w poszczególnych latach 2011-2013.

Aktywizacja osób bezrobotnych

Urzędy pracy podejmowały intensywne działania aktywizujące zarejestrowanych bezrobotnych. W 2017 r. aktywnymi formami objęto 485 tys. bezrobotnych (rok wcześniej 511 tys. bezrobotnych)  i stanowili oni 22,4% odpływu z bezrobocia w tym okresie (rok wcześniej 21,3%). Wprawdzie liczba aktywizowanych bezrobotnych zmniejszyła się wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy, ale wciąż pozostaje wysoka i systematycznie wzrasta odsetek aktywizowanych wśród wyłączanych z ewidencji.

Korzystna sytuacja na rynku pracy wpływa także na sytuację osób młodych. To m.in. efekt kierowanego wsparcia do tej grupy – osoby do 30 r. ż. (282,4 tys.) stanowiły w 2017 r. średnio 26,6% bezrobotnych, a ich udział wśród aktywizowanych wynosił 51,3%. Stopa bezrobocia młodych w wieku 15-24 lata dynamicznie spada, choć nadal pozostaje wysoka, w końcu listopada 2017 wyniosła 14% (ale w 2004 r. przekraczała 40%).

Poprawia się również sytuacja osób powyżej 50 roku życia, rośnie ich aktywność zawodowa i zatrudnienie oraz spada bezrobocie. W końcu 2017 r. liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 298,6 tys. osób i była o 20,8% niższa niż rok wcześniej (spadek o 78,4 tys. osób). W 2017 r. zmniejszył się również udział osób w wieku 50+ w ogóle bezrobotnych (z 28,2% na koniec 2016 r. do 27,6% na koniec 2017 r. W 2017 r. aktywne formy rozpoczęło 71,9 tys. osób w wieku 50+, tj. 14,8% ogółu bezrobotnych objętych aktywnymi formami w tym okresie. Świadczy to o stosunkowo niskiej aktywizacji osób starszych, bo ich udział wśród bezrobotnych jest znacząco wyższy.

Struktura osób bezrobotnych

W końcu 2017 roku w porównaniu do stanu sprzed roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich grupach wiekowych, najsilniej wśród bezrobotnych w wieku  60 lat i więcej (o 29,1% tj. o  27,3 tys. osób do poziomu 66,4 tys.), co w dużej mierze wynika z przywrócenia wieku emerytalnego. Znaczny spadek (o 25%) odnotowano także wśród bezrobotnych w wieku do 24 lat (o 44,9 tys. do poziomu 134,3 tys. osób).

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych, najsłabszy spadek odnotowano wśród bezrobotnych z wykształceniem wyższym (o 15,8%, tj. o 28,1 tys. osób), a najsilniejszy wśród bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 20,8%, tj. o 73,8 tys. osób). Niemniej jednak w dalszym ciągu wykształcenie wyższe jest najlepszym gwarantem szybkiego znalezienia pracy, a stopa bezrobocia  wśród osób z tym wykształceniem zdecydowanie najniższa w porównaniu do pozostałych poziomów wykształcenia (2,6%[1] wobec 4,1% wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 7,0% z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, 5,9% z wykształceniem zasadniczym zawodowym, czy 11,5% wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opublikował: psakowski Kategorie: Rodzina, Służby Zatrudnienia

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...