Polityka Społeczna


Sytuacja na rynku pracy najlepsza od początku transformacji

Dodano: 15 marca 2018

Dwukrotnie niższa liczba bezrobotnych, krótsze okresy pozostawania bez pracy, mniejsze bezrobocie absolwentów i niemal o połowę niższa stopa bezrobocia – tak zmienił się rynek pracy w ciągu ostatnich 26 lat.

Podczas gdy w końcu 1991 roku liczba bezrobotnych sięgała 2 mln 156 tys. osób, w końcu 2017 roku osób bez pracy było już niespełna 1 mln 82 tys. Spadła zarówno liczba bezrobotnych kobiet, jak i mężczyzn, choć w przypadku mężczyzn dynamika zmian była korzystniejsza.

Zmiana struktury wieku

Ponad dwukrotnie zmniejszyła się liczba bezrobotnych w grupach 25-34 (spadek z 645 do 303 tys.) oraz 35-44 lata (spadek z 530 do 251 tys.). Niemal sześciokrotnie spadła liczba bezrobotnych młodych ludzi (do 25 roku życia) – w końcu 1991 roku było ich 756 tysięcy, a 26 lat później 134 tysiące. O ile do końca 2000 r. młodzi ludzie stanowili ponad 30% bezrobotnych, to w końcu 2017 r. już tylko 12,4%.

Bezrobocie a wykształcenie

W porównaniu do początków okresu transformacji wyższe wykształcenie uzyskuje dziś zdecydowanie wyższa liczba młodych ludzi, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych. Odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem wzrósł z 3% – 64 tys. w końcu 1997 roku do 13,8% – 149 tys. w końcu 2017). We wszystkich pozostałych grupach zanotowano spadek bezrobocia, choć jego dynamika była najwyższa  dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (spadek o 65%), gimnazjalnym i niższym (o 53,9%) oraz policealnym i średnim zawodowym (spadek o 51,4%). Zmiany te przełożyły się na znaczący spadek odsetka bezrobotnych  z wykształceniem zasadniczym zawodowym (z 37,4% do 26% w końcu 2017 r.) oraz gimnazjalnym i poniżej (z 30% do 27,6%).

Polacy szybciej znajdują pracę

W strukturze bezrobotnych na przestrzeni lat wyraźnie spadł odsetek pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy (z 22% w końcu 1992 r. do 14,8% w końcu 2017 r.) oraz powyżej 12 miesięcy (spadek z 45,2% do 40,5%).Podczas gdy w końcu 1992 roku bezrobocie trwające powyżej 12 miesięcy dotyczyło 1 mln 134 tys. osób, to w końcu 2017 roku liczba długotrwale bezrobotnych wynosiła już tylko 438 tys. osób.

Mniej osób na zasiłkach

O ile w końcu 1991 roku prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 4/5 wszystkich bezrobotnych (1 mln 703 tys. z 2 mln 156 tys.), o tyle w końcu 2017 roku odsetek ich udział zmniejszył się do 14,8% (160 tys. na 1082 tys.).

Mniej bezrobotnych wśród absolwentów

W końcu 2017 roku absolwenci stanowili 3,6% ogólnej liczby bezrobotnych (38 tys. spośród 1 mln 82 tys. wszystkich bezrobotnych). To prawie 3 razy mniej niż w końcu 1991 roku, kiedy odsetek absolwentów wśród bezrobotnych wynosił 10,3% (222 tys. spośród 2 mln 156 tys. wszystkich bezrobotnych).

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku wprowadzono kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na przestrzeni lat grupy w szczególnej sytuacji zmieniały się, ale od początku zaliczano do nich:  bezrobotnych do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku oraz niepełnosprawnych. We wszystkich tych grupach poziom bezrobocia w końcu 2017 r. był wyraźnie niższy niż w końcu 2005 r. (pierwszy rok za jaki gromadzone były dane nt. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy). Najbardziej znaczący spadek dotyczył osób do 25 roku życia (spadek  o 77,3% do 134 tys. osób) oraz osób długotrwale bezrobotnych zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (spadek o 67% z 1,8 mln do 595 tys.) Zmniejszyła się również, o prawie 30%, liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, ale udział tych bezrobotnych w strukturze wzrósł z 15,9% w końcu 2005 r. do 27,6% w końcu 2017 r., co związane jest ze starzeniem się populacji.

Rekordowo niska stopa bezrobocia

W końcu 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6%. To o 4,8 pkt. proc. mniej niż w końcu 1991 roku, gdy stopa bezrobocia wynosiła 11,4%.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opublikował: psakowski Kategorie: Rodzina, Służby Zatrudnienia

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...