Polityka Społeczna


Od 12 stycznia zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

Dodano: 28 lutego 2017

Na czym polegają zmiany w przepisach dotyczących POZ

Wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

 • pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz
 • pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni.

W obu sytuacjach pacjenci (lub ich opiekunowie prawni) będę mogli złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i uzyskać nieodpłatnie poradę lekarską (w tym podstawowe badania laboratoryjne związane z realizacją świadczeń z zakresu POZ). Koszty tych świadczeń pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz będzie mógł tym pacjentom wystawić recepty, jakie otrzymują osoby posiadające prawo do świadczeń. Jednak jeśli osoba, której wystawiono receptę, pomimo złożenia przez nią oświadczenia okaże się nieubezpieczona, będzie musiała ponieść koszty refundacji.

Nowe przepisy wprowadzają również możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komu pomogą wprowadzane zmiany

Nowe przepisy w istotny sposób poprawią sytuację obu wymienionych grup pacjentów. Wyeliminują sytuacje, gdy pacjenci, którzy mieli prawo do świadczeń, nie korzystali ze świadczeń POZ z obawy przed poniesieniem kosztów. Na tych zmianach skorzystają przede wszystkim osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia status członka rodziny  lub mogły być objęte ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki (uczniowie i studenci).

Dotychczasowe problemy dotyczyły m.in. dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, które po przekroczeniu 18. roku życia traciły prawo do świadczeń, jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Problemy mieli także studenci, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy konieczne jest ponowne zgłoszenie ich do ubezpieczenia jako członków rodziny. Z powodu niedopełnienia tego obowiązku byli traktowani jako osoby, które nie mają prawa do świadczeń – mimo że spełniali przesłanki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Gdy osoba w tej sytuacji potrzebowała pomocy lekarskiej, dowiadywała się, że system eWUŚ nie potwierdza jej prawa do świadczeń. Aby otrzymać nieodpłatnie pomoc, musiała podpisać oświadczenie, że jest ubezpieczona. Jednak jeśli NFZ ustalił, że taka osoba nie była zgłoszona do ubezpieczenia, musiała potem zapłacić za leczenie. Nowelizacja ustawy powoduje, że w takich przypadkach osoba nieubezpieczona (np. uczeń powyżej 18. roku, student) może zgłosić się do ubezpieczenia wstecz, jeśli wcześniej spełniała przesłanki do objęcia ubezpieczeniem jako członek rodziny. Dzięki temu tacy pacjenci będą mogli otrzymać pomoc lekarską, której kosztami nie będą już obarczani.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie

Przepisy, które zapewnią obu grupom pacjentów dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, zawiera ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2173).

W zakresie zasad dochodzenia roszczeń świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12 stycznia 2017 r.

Jest to rozwiązanie przejściowe. Od stycznia 2018 roku zamierzamy odejść od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany systemowe spowodują, że wszyscy pacjenci, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej, otrzymają ją na równych zasadach.

Kto będzie płacił za wizyty lekarskie

Narodowy Fundusz Zdrowia poniesie koszty wizyty u lekarza POZ osoby, która nie ma prawa do świadczeń, jeżeli złożyła ona oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (lub system eWUŚ potwierdził jej prawo do świadczeń).

Wprowadzone zmiany nie zmieniają sposobu rozliczania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje te wizyty na dotychczasowych zasadach.

Czy pacjenci nadal będą potwierdzali prawo do świadczeń

Wprowadzane zmiany nie znoszą obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń i nie przewidują żadnych zmian dotyczących sposobów jego potwierdzania. Od 1 stycznia 2013 r. pacjenci potwierdzają prawo do świadczeń przez:

 • elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ,
 • złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami pacjenci przed uzyskaniem świadczenia muszą potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w jeden z wymienionych  sposobów, przewidzianych przez ustawę o świadczeniach.

Dotychczas, gdy system eWUŚ nie potwierdził prawa do świadczeń, pacjent także mógł złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Uzyskanie oświadczenia od pacjenta gwarantowało lekarzowi POZ rozliczenie udzielonego świadczenia (w tym zakresie nie nastąpiły zmiany).

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Znacząca większość pacjentów, którym system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, to osoby, które mają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia, lecz nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to przede wszystkim osób posiadających status członka rodziny oraz studentów, którzy podejmując pracę, uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, a po rozwiązaniu umowy o pracę nie byli świadomi, że konieczne jest ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia.

Dlatego ustawa wprowadza rozwiązanie, które będzie stosowane w przypadku korzystania ze wszystkich rodzajów świadczeń (nie tylko z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej) – czyli możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby nieubezpieczone bez ubezpieczenia (albo bez prawa do świadczeń opieki zdrowotnej)

Osoby, które zadeklarują, że nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, gdyż wprowadzane obecnie rozwiązania nie zmieniają tytułów, jakie uprawniają do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzane regulacje dotyczą jedynie niedochodzenia przez Fundusz kosztów udzielonego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od osoby, której prawo do świadczeń nie zostało potwierdzone.

W efekcie przyjętych rozwiązań może się natomiast zdarzyć, że pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uzyska także osoba, która świadomie potwierdzi nieprawdę, składając oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem są wydatki poniesione w związku z świadczeniami z zakresu POZ udzielonymi osobie nieuprawnionej niż koszty dochodzenia tych roszczeń oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dochodzenie kosztów świadczeń innych niż POZ od osób nieposiadających prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Jeżeli weryfikacja wykaże, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa (i nie dokonał wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego) będzie musiał zwrócić Funduszowi koszty świadczeń, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wprowadzone regulacje skutkują niedochodzeniem od takich osób wyłącznie kosztów świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wizyty i badań finansowanych przez lekarza POZ).

Kosztów świadczeń innych niż POZ, czyli m.in. kosztów:

 • leków,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyrobów medycznych

dostępnych w aptece na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także kosztów

 • świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w tym wizyt u lekarzy specjalistów
  i specjalistycznych badań) oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w pozostałych zakresach

Fundusz będzie dochodził na dotychczasowych zasadach.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich udzielania świadczenia był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, a pacjent dokona wstecznego zgłoszenia. Wsteczne ubezpieczenie gwarantuje, że Fundusz nie będzie dochodził należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – niezależnie od ich rodzaju.

Lekarze POZ nie będą obarczani kosztami zrealizowanych recept

Lekarze POZ nie poniosą żadnych konsekwencji finansowych związanych z wypisywaniem recept pacjentom, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia.

Dalsze przewidywane zmiany w zakresie POZ

Dalsze zmiany dotyczące zasad dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej będą wynikały z dwóch przygotowanych projektów:

 • projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (projekt skierowany do uzgodnień zewnętrznych oraz konsultacji publicznych w dniu 30 grudnia 2016r.);
 • projektu wprowadzającego zasadę powszechnego zabezpieczenia prawa do świadczeń dla wszystkich po­trzebujących rezydentów (polskich obywateli  stale zamieszkałych w Polsce i innych mających legalne prawo poby­tu w Polsce). Zgodnie z przyjętym harmonogramem zmiany te mają wejść w życie w styczniu 2018 r.

Jednym z celów reform wprowadzanych przez ministra zdrowia jest zagwarantowanie wszystkim polskim obywatelom mieszkającym legalnie w kraju dostępu do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Opublikował: psakowski Kategorie: Opieka Medyczna, Rodzina

38 komentarzy

 1. HO1axlyjyRzYY pisze:

  240085 888324Outstanding post, I conceive website owners should learn a lot from this blog its real user pleasant. 447399

 2. 995729 975756Hello there, just became alert to your blog by way of Google, and located that it is truly informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate in the event you continue this in future. A great deal of men and women will probably be benefited from your writing. Cheers! xrumer 398482

 3. 47684 998061Read More HERE. I bookmarked it. 169537

 4. 632012 172826Hi, Neat post. Theres a difficulty along with your site in internet explorer, would test this IE still will be the market leader and a big portion of people will miss your wonderful writing because of this difficulty. 390000

 5. 563515 639587Naturally I like your web-site, even so you need to check the spelling on several of your posts. Numerous of them are rife with spelling difficulties and I discover it really silly to inform you. On the other hand I will undoubtedly come once again once again! 296924

 6. 303619 727558Spot on with this write-up, I truly think this internet site needs significantly much more consideration. Ill probably be once again to read significantly much more, thanks for that information. 706179

 7. 185236 607050Possible call for all types of led tourdates with some other fancy car applications. Many also offer historic packs and other requires to order take into your lending center, and for a holiday in upstate New York. ??? 288959

 8. 393449 939939Spot lets start work on this write-up, I actually believe this incredible website requirements additional consideration. Ill far more likely be once once more you just read additional, thank you that data. 322309

 9. 414407 144777I truly enjoy seeking by means of on this web website , it holds superb content material . 545815

 10. 431869 561688I believe 1 of your commercials caused my internet browser to resize, you might nicely want to put that on your blacklist. 509594

 11. flying pisze:

  724808 821675Of course like your web site but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it quite bothersome to tell the truth nevertheless Ill undoubtedly come back once again. 137074

 12. 456468 298216Cpr KIts extremely fantastic read you know alot about this subject i see! 758318

 13. More Bonuses pisze:

  510350 451398Thanks for providing such a terrific write-up, it was superb and very informative. It is my first time that I visit here. I discovered lots of informative stuff inside your write-up. Maintain it up. Thank you. 471466

 14. 983892 778542Excellent task! 271754

 15. child porn pisze:

  915355 729662Thanks for blogging and i enjoy the blog posting so no public comments.,,,,,,,,,,, 660365

 16. buy winstrol pisze:

  816363 405919Woh I like your weblog posts, saved to fav! . 436908

 17. 949520 819436Thank you for writing this tremendous top quality post. The details in this material confirms my point of view and you genuinely laid it out effectively. I could never have written an post this good. 905716

 18. 271159 667188I needs to spend a while studying much more or working out more. Thank you for wonderful information I was in search of this information for my mission. 378613

 19. 549658 271628Hello! I could have sworn Ive been to this internet site before but soon after browsing through some of the post I realized it is new to me. Nonetheless, Im definitely happy I located it and Ill be book-marking and checking back often! 137167

 20. 328207 937865Outstanding post. I was checking constantly this blog and Im impressed! Very beneficial info specially the last part I care for such info much. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and finest of luck. 238618

 21. Teen Chat pisze:

  190555 742547Hoping to go into business venture world-wide-web Indicates revealing your products or services furthermore companies not only to ladies locally, but nevertheless , to several prospective clients in which are online in most cases. e-wallet 233041

 22. lariadda.com pisze:

  656580 918788hey, your internet internet site is superb. We do appreciate your work 482102

 23. 106668 85296Billiard is a game which is mostly played by the high class individuals 80040

 24. 278002 445566Following study a couple of of the weblog posts on your personal internet site now, we genuinely like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web website list and are checking back soon. Pls consider my web-site likewise and make me aware in case you agree. 868934

 25. 649681 600022Superb weblog here! Also your web site loads up quickly! What host are you making use of? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol 504101

 26. Mice DMPK pisze:

  114629 697955Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from some with the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks! 168591

 27. 470649 460262I saw your post awhile back and saved it to my computer. Only recently have I got a chance to checking it and need to tell you nice work. 580637

 28. 545802 414854Nice weblog here! following reading, i decide to buy a sleeping bag ASAP 394942

 29. unicc cvv pisze:

  601359 635753Fantastic beat ! I wish to apprentice although you amend your internet website, how can i subscribe for a weblog site? The account aided me a appropriate deal. I had been a bit bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept 845877

 30. 876152 924960This Los angeles Weight Loss diet happens to be an low and flexible going on a diet application meant for usually trying to drop the weight as effectively within the have a considerably healthier lifetime. shed weight 368528

 31. 629898 237782You may be websites successful individuals, it comes effortlessly, therefore you also earn you see, the jealousy of all the ones plenty of journeymen surrounding you could have challenges within this challenge. motor movers 716214

 32. 137806 585889Merely wanna input which you have a very good internet web site , I love the pattern it truly stands out. 579078

 33. 894042 856286I just added this webpage to my feed reader, wonderful stuff. Cannot get enough! 675739

 34. 645873 553469I cannot thank you fully for the blogposts on your web page. I know you placed plenty of time and effort into all of them and hope you know how considerably I appreciate it. I hope I will do precisely exactly the same for an additional individual at some point. Palm Beach Condos 347354

 35. 576215 287312Conveyancing […]we like to honor other websites on the internet, even if they arent related to us, by linking to them. Below are some websites worth checking out[…] 475715

 36. 628645 849161omg! cant envision how quick time pass, following August, ber months time already and Setempber will be the first Christmas season in my spot, I actually love it! 232447

 37. 864126 983669What is your most noted accomplishment. They could want good listeners rather than good talkers. 226224

 38. website pisze:

  301017 87242I like this post, enjoyed this 1 regards for posting . 678595

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Z okazji zbliżających się radosnych Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy złożyć naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ...

Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy, aby nadchodzący 2019 rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym czasem,  w którym uda się ...

Gminy stracą miliony z podatków od nieruchomości

Rząd zmienił sposób opodatkowania gruntów wykorzystywanych przez firmy energetyczne . Stracą na tym samorządy – ...

UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów: Trzeba powstrzymać falę oszustw

Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy ...

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...