Polityka Społeczna


Dzieci z autyzmem w polskim systemie oświaty

Dodano: 24 września 2012

Według danych Systemu Informacji Oświatowej, w polskich przedszkolach i szkołach uczy się 7815 dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 88% z nich uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, a 12% do specjalnych. System oświaty zapewnia każdemu wsparcie w rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  Ważną częścią wsparcia jest przygotowanie kadry edukacyjnej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami  – w ramach projektów systemowych aż 52 tysiące nauczycieli zostało przeszkolonych w tym zakresie.

Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym również autystycznych, przejawia się głównie poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów, możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, umożliwienie nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także poprzez opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez np. umożliwienie realizowania indywidualnego procesu kształcenia i zajęć rewalidacyjnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło również dodatkowe działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do których należą:

  • Wprowadzenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, w której szczególną uwagę zwraca się na konieczność wspomagania dzieci w kształtowaniu umiejętności społecznych, rozwoju mowy, rozbudzaniu zainteresowań, rozwoju emocjonalnym i psychoruchowym. Podstawa programowa mocno wskazuje na treści nauczania dotyczące praw osób niepełnosprawnych na każdym etapie edukacyjnym. Ponadto przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają potrzebę opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju dziecka niepełnosprawnego, poczynając od wychowania przedszkolnego przez wszystkie etapy kształcenia.
  • Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – w przedszkolach i szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych (w tym specjalistycznych) mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia wspomagania wczesnego rozwoju mogą być organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka.
  • Upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych – edukacja na poziomie przedszkola stwarza warunki pobudzania rozwoju psychoruchowego i społecznego oraz nauki dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. MEN podejmuje działania upowszechniające wychowanie szkolne i umożliwiające organizowanie punktów przedszkolnych w małych miejscowościach i na wsiach, dzięki czemu liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym wzrasta w każdym roku.
  • Kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych – MEN stwarza warunki do kształcenia, wychowania i opieki pedagogicznej wszystkim dzieciom i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach wszystkich typów i rodzajów (ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych), a także w placówkach. Przedszkola, szkoły i placówki kształcące dzieci i młodzież niepełnosprawną organizują zindywidualizowane nauczanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie. Edukacja dzieci niepełnosprawnych opiera się o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, opracowane przez nauczycieli i specjalistów. W celu podniesienia efektywności kształcenia w 2012 roku wprowadzono zmiany w przepisach, które podkreślają indywidualne podejście do dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, czy w pokonywaniu trudności.
  • Subwencjonowanie edukacji, w tym również wychowania przedszkolnego, dzieci niepełnosprawnych – edukacja dzieci niepełnosprawnych, w tym również objętych wychowaniem przedszkolnym, jest finansowana w ramach środków budżetowych z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki na dzieci i młodzież z autyzmem są wielokrotnie wyższe.
  • Środki na likwidację barier architektonicznych w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty – w ramach rezerwy budżetowej z subwencji ogólnej jednostka samorządu terytorialnego prowadząca przedszkole integracyjne lub specjalne, szkołę lub placówkę systemu oświaty mogły dofinansowywać prace remontowe likwidujące utrudnienia występujące w budynkach i w ich najbliższym otoczeniu, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiały lub utrudniały swobodę ruchów osobom niepełnosprawnym.
  • Publikacje z serii „One są wśród nas” – na zlecenie i ze środków MEN, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zostały opracowane publikacje z serii „One są wśród nas”  (m.in. „Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów). Publikacje zawierają praktyczne informacje na temat postępowania z chorym dzieckiem na terenie przedszkola i szkoły. Nauczyciel może poznać istotę choroby, jej skutki oraz wpływ na funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i intelektualne dziecka, jego samopoczucie, nastrój i możliwości uczenia się oraz, w jaki sposób te informacje powinien uwzględniać w swojej pracy.
  • Szkolenia, działalność informacyjna i inne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektów ponad 52 tys. nauczycieli w całej Polsce zostało objętych szkoleniami w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przeprowadzone zostały spotkania informacyjno-szkoleniowe dla kadry zarządzającej i pedagogicznej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz organów prowadzących szkoły; uruchomiono platformę informacyjno-komunikacyjną zawierającą wskazówki do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; umożliwiono doposażenie szkół w sprzęt specjalistyczny; wspierano zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, a także przewidziano różne obszary wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej, w celu umożliwienia większej liczbie dzieci, w tym niepełnosprawnych, korzystania z wychowania przedszkolnego.

Źródło: MEN

Opublikował: psakowski Kategorie: Opieka Medyczna, Oświata, Rodzina, Wyróżnione

Odpowiedz

Zabezpieczenie atyspamowe
Skopiuj lub przepisz poniższy text aby dodać komentarz do artykułu.

Zapisz się do newslettera

Wyróżnione artykuły

Wings for Life World Run: Biegniemy dla tych, którzy nie mogą

Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca Samochodem Pościgowym, ...

100 lat polskiej polityki społecznej

W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. w MRPiPS zorganizowano ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w ...

Wesołych Świąt i do siego 2018 Roku !

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, a pomyślność nie ...

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy ...